Ολοκλήρωση Παραδοτέου 12

Theartro > Νέα > Νέα > Ολοκλήρωση Παραδοτέου 12
  • superadmin
  • Νέα
  • Δεν υπάρχουν Σχόλια

Ολοκληρώθηκε σήμερα το Παραδοτέο 12: «Ενσωμάτωση και δοκιμές συστήματος υπερτιτλισμού».

Επιτελική Σύνοψη

Το Παραδοτέο 12 με τίτλο «Ενσωμάτωση και δοκιμές συστήματος υπερτιτλισμού – Σημειώσεις θεατρικού εργαστηρίου με τη συμμετοχή καλλιτεχνικών συντελεστών» αποτελεί μία επιγραμματική καταγραφή της διαδικασίας εφαρμογής του υπό ανάπτυξη λογισμικού υπερτιτλισμού του TheARtro σε συνθήκες θεατρικής παράστασης, με τη μορφή σημειώσεων εργαστηρίου.

Κατά συνέπεια, το παραδοτέο παρακολουθεί τη σύσταση της ερευνητικής και καλλιτεχνικής ομάδας και την κατάρτιση του πλάνου εργασιών της και κατόπιν τη διαδικασία ενσωμάτωσης και δοκιμών του συστήματος, με βάση τόσο τις απαιτήσεις υπερτιτλισμού, σύμφωνα με τα σχετιζόμενα σενάρια χρήσης, όπως αυτά καταγράφονται σε προηγούμενο παραδοτέο (Π1 – Σενάρια και Απαιτήσεις υπεριτλισμού παράστασης), όσο και με τους περιορισμούς του συστήματος, όπως αυτοί έχουν επισημανθεί από τους τεχνικούς Εταίρους στην έως τώρα πορεία της διαδικασίας ανάπτυξης.

Καταγράφεται, επίσης, η συλλογιστική πίσω από την τελική επαναληπτική δοκιμή που ολοκληρώνει την τρέχουσα Ενότητα Εργασίας (ΕΕ4) και η οποία κρίθηκε απαραίτητο να πραγματοποιηθεί στην έδρα του ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ, με τη χρήση όλων των διαθέσιμων τεχνικών μέσων, καθώς μέσα από την εργαστηριακή διαδικασία προέκυψαν σημαντικές καθυστερήσεις ή εξαγωγή αμφισβητούμενων αποτελεσμάτων. Οι αστοχίες αυτές οφείλονται στις προκλήσεις που αντιμετώπισε το σύστημα λόγω τεχνικών κωλυμάτων, στην προσπάθεια να συμβαδίσει με τις πολύπλοκες απαιτήσεις της καλλιτεχνικής δημιουργίας και των ελευθεριών που αυτή απαιτεί.

Τέλος, συνάγονται συμπεράσματα προς συμμόρφωση και περαιτέρω διαμόρφωση των εργασιών και παραδοτέων της επόμενης ενότητας εργασίας (ΕΕ5 – Εφαρμογή, αξιολόγηση και αποτίμηση συστημάτων).

Το Έργο TheARtro, πραγματοποιείται μέσω της Σύμπραξης της Highway Productions, του ΕΚΕΤΑΙΠΤΗΛ, της Comitech και του ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων, με την υποστήριξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία» ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020, στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας με τίτλο «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (Α’ Κύκλος, Παρέμβαση ΙΙ: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς») και με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Παραδοτέο 12 αναρτάται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο του Έργου (Αρχική σελίδα / Το Έργο / Παραδοτέα) και είναι προσβάσιμο στους ενδιαφερόμενους μετά από σχετική αίτηση στον διαχειριστή της σελίδας και αποστολή κωδικού download.

Author: superadmin
Αλλαγή γραμματοσειράς
Αλλαγή αντίθεσης