Ταυτότητα

Theartro > Ταυτότητα

Το έργο TheARtro βασίζεται στην έρευνα και εφαρμογή καινοτόμων νέων τεχνολογιών, συνδυασμένων με παραδοσιακές μεθόδους δημιουργίας, παρουσίασης και παρακολούθησης των παραστατικών τεχνών, με αρχικό στόχο την αύξηση της προσβασιμότητας των θεατών σε αυτές, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη γλώσσα ή άλλες ιδιαιτερότητές τους.

Το TheARtro προέκυψε από μια ιδέα της δρ Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη και αναπτύχθηκε σε πρόταση ερευνητικού έργου από τη Highway Productions, σε συνεργασία με το E.Κ.Ε.Τ.Α.-Ι.Π.Τ.Η.Λ., την COMITECH και το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων. Τον Ιούνιο του 2017,  Consortium κατέθεσε αίτηση χρηματοδότησης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Κανοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) – Παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» του Α’ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΔΗΜΟΥΡΓΩ».

Το έργο κατατέθηκε υπό τον πλήρη τίτλο «TheARTro: Καινοτόμο Σύστημα Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη δημιουργία και παρουσίαση παραστατικών τεχνών, με βασικό στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας ξενόγλωσσου κοινού, την ανάπτυξη του θεατρικού τουρισμού και την υποστήριξη της δημιουργικής βιομηχανίας» και έλαβε τον κωδικό Τ1ΕΚΔ-00556.

Η αίτηση βαθμολογήθηκε με 4,15 και συμπεριλήφθηκε στο διευρυμένο κατάλογο δικαιούχων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 (ΑΔΑ: 63Τ94653ΠΣ-ΡΛ1). Σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα (κωδ. Πράξης / MIS: 5032786), ημερομηνία έναρξης του TheARTro ορίστηκε στις 6/9/2018 και η λήξη του στις 5/9/2021 (36μηνη διάρκεια), με συνολικό προϋπολογισμό €737.933,80 εκ του οποίου τα €620.314,80 αποτελούν δημόσια δαπάνη, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Αλλαγή γραμματοσειράς
Αλλαγή αντίθεσης