Ολοκλήρωση Παραδοτέου 11

Theartro > Νέα > Νέα > Ολοκλήρωση Παραδοτέου 11
  • superadmin
  • Νέα
  • Δεν υπάρχουν Σχόλια

Ολοκληρώθηκε σήμερα το Παραδοτέο 11: «Πλάνο ενσωμάτωσης και επικύρωσης με συμμετοχή θεατρικών συντελεστών».

Επιτελική Σύνοψη

Το Παραδοτέο 11 με τίτλο «Πλάνο ενσωμάτωσης με συμμετοχή θεατρικών συντελεστών» αποτελεί μία ενδεικτική καταγραφή των ενεργειών που προγραμματίζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας εφαρμογής υπό μορφής εργαστηρίων του συνόλου των υπό ανάπτυξη

λογισμικών.

Συγκεκριμένα, καταγράφονται οι ενέργειες που προγραμματίζονται στο χρονικό διάστημα που διατρέχει την 4η Ενότητα Εργασίας του έργου, υπό το γενικό τίτλο «Επαναληπτικές δοκιμές και ολοκλήρωση συστήματος με τη συμμετοχή θεατρικών συντελεστών», προκειμένου στον καθορισμό των στόχων ανά παραδοτέο, την καταγραφή των επί μέρους εργασιών ανά ομάδα εργασίας / εταίρο, τη σύσταση των αντίστοιχων ερευνητικών ομάδων, την επιλογή των χώρων διεξαγωγής των δοκιμών και του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού.

Ως κατακλείδα, επισημαίνονται πιθανά προβλήματα ή δυσλειτουργίες που πιθανώς προκύψουν και προτάσεις για την αποτελεσματική επίλυσή τους.

Το Έργο TheARtro, πραγματοποιείται μέσω της Σύμπραξης της Highway Productions, του ΕΚΕΤΑΙΠΤΗΛ, της Comitech και του ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων, με την υποστήριξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία» ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020, στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας με τίτλο «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (Α’ Κύκλος, Παρέμβαση ΙΙ: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς») και με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Παραδοτέο 11 αναρτάται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο του Έργου (Αρχική σελίδα / Το Έργο / Παραδοτέα) και είναι προσβάσιμο στους ενδιαφερόμενους μετά από σχετική αίτηση στον διαχειριστή της σελίδας και αποστολή κωδικού download.

Author: superadmin
Αλλαγή γραμματοσειράς
Αλλαγή αντίθεσης