Ολοκληρώθηκε σήμερα, 15/5/2019, το πρώτο προσχέδιο του Παραδοτέου 19 του Έργου TheARtro: Καινοτόμο Σύστημα Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη δημιουργία και παρουσίαση παραστατικών τεχνών...

Theartro > Νέα > Νέα > Ολοκληρώθηκε σήμερα, 15/5/2019, το πρώτο προσχέδιο του Παραδοτέου 19 του Έργου TheARtro: Καινοτόμο Σύστημα Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη δημιουργία και παρουσίαση παραστατικών τεχνών…
  • superadmin
  • Νέα
  • Δεν υπάρχουν Σχόλια

Ενημερωτικό δελτίο_Π3

Ολοκληρώθηκε σήμερα, 15/5/2019, το πρώτο προσχέδιο του Παραδοτέου 19 του Έργου TheARtro: Καινοτόμο Σύστημα Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη δημιουργία και παρουσίαση παραστατικών τεχνών, με βασικό στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας ξενόγλωσσου κοινού, την ανάπτυξη του θεατρικού τουρισμού και την υποστήριξη της δημιουργικής βιομηχανίας, με κωδικό Τ1ΕΔΚ-00556.

Ο Συντονιστής Εταίρος του Έργου, η εταιρεία οπτικοακουστικών παραγωγών και θεάτρου Highway Productions (Γ. Λυκιαρδόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε.) ανέπτυξε το εν λόγω παραδοτέο υπό μορφή έκθεσης με τίτλο «Πλάνο διάχυσης & Εμπορικής αξιοποίησης του Έργου», με τη συμμετοχή της ομάδας έργου της εταιρείας, καθώς και μελών των ομάδων έργου των υπόλοιπων Εταίρων.

Το Παραδοτέο 19 καταγράφει και παρακολουθεί τις ενέργειες που σχεδιάζονται για την κατά το δυνατόν ευρύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Έργου. Πρόκειται για ένα παραδοτέο υπό ανάπτυξη, με την έννοια ότι παραδίδεται ως αρχικό draft που ανανεώνεται διαρκώς έως και τη λήξη του Έργου, προκειμένου να καταγράψει επί μέρους ενημερώσεις, διαφοροποιήσεις και αλλαγές.

Σε πρώτη φάση και τουλάχιστον, έως ότου δηλαδή προκύψουν απτά αποτελέσματα, η σχετική έκθεση καταγράφει κυρίως τις προθέσεις των Εταίρων, με στόχο την ενημέρωση και προσέλκυση στρατηγικών συνεργατών και μελλοντικών χρηστών-πελατών. Επομένως, το τελικό κείμενο του παρόντος παραδοτέου θα παραδοθεί με τη λήξη του Έργου, καταγράφοντας τις ενδιάμεσες και τις τελικές ενέργειες των Εταίρων με βάση τις αρχικές τους προθέσεις ή και πέρα από αυτές.

Κύριο λόγο για το Παραδοτέο 19 έχει η έρευνα αγοράς για την εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Έργου, η οποία διατρέχει όλη τη διάρκεια του έργου και κινείται σε τρεις κύριους άξονες:

Α) Κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων (copyright) που απορρέουν από την ανάπτυξη του Έργου, καθώς και των δικαιωμάτων licensing ή και της δυνατότητας κατοχύρωσης πατέντας για το TheARtro και τον αντίστοιχο δίκαιο διαμοιρασμό στους Εταίρους-δικαιούχους.

Β) Σχεδιαζόμενες ενέργειες διάχυσης της ανάπτυξης του Έργου και των αποτελεσμάτων αυτής ανά Εταίρο, μέσω δραστηριοτήτων και forum που άπτονται στους επί μέρους τομείς δραστηριοποίησης του καθενός, αλλά και παρουσίας τους σε διεθνείς εκθέσεις τεχνολογίας και τουρισμού.

Γ) Αναζήτηση στρατηγικών συνεργασιών για την περαιτέρω οικονομική και εμπορική αξιοποίηση του Έργου, μέσα από προσέγγιση δημόσιων και ιδιωτικών τουριστικών και πολιτιστικών οργανισμών, την επαφή με διεθνείς καλλιτεχνικές εταιρείες και πολιτιστικούς φορείς που δύνανται να αποτελέσουν μελλοντικούς χρήστες του συστήματος TheARtro, καθώς και ιδιώτες επενδυτές που ενδιαφέρονται να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξή του.

Το Παραδοτέο 19 αναπτύσσεται σε τέσσερα κεφάλαια, με τους εξής τίτλους και περιεχόμενα:

  • «Κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων», όπου γίνεται αναφορά στην έρευνα και τις σχεδιαζόμενες ή πραγματοποιθείσες ενέργειες αναφορικά με την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων ή/και πατέντας του Έργου και τη δίκαιη και ισότιμη κατανομή τους ανάμεσα στους Εταίρους-δικαιούχους.
  • «Ενέργειες διάχυσης & εμπορικής αξιοποίησης», όπου καταγράφονται αρχικά οι προθέσεις και κατόπιν οι αποφάσεις των Εταίρων αναφορικά με τις από μέρους του καθενός εξ αυτών ενέργειες για την περαιτέρω διάχυση και εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Έργου.
  • «Στρατηγικές Συνεργασίες», όπου αναπτύσσονται οι προθέσεις και ενέργειες κυρίως του Συντονιστή Εταίρου, Highway Productions, για την προσέγγιση πιθανών συνεργατών και μελλοντικών χρηστών του TheARtro.
  • «Επίλογος – Επόμενα Βήματα», όπου συνοψίζονται τα βασικά σημεία του Παραδοτέου 19 και συνδέονται τα αποτελέσματα που έχουν παραχθεί ανά φάση/έκδοση αυτού με τα επόμενα βήματα της υλοποίησης του Έργου, πιθανώς και πέραν από τη διάρκεια αυτής.

Το Παραδοτέο 19 αποτελεί παραδοτέο της πέμπτης Ενότητας Εργασίας του Έργου με τίτλο «Εφαρμογές, αξιολόγηση και αποτίμηση συστημάτων» και συγκεκριμένα της εργασίας Ε5.5 με τίτλο «Έρευνα αγοράς για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Έργου», στην οποία επίσης περιλαμβάνονται το Partner Copyright & Licensing Agreement και Business Plan του Έργου, τα οποία προγραμματίζεται να παραδοθούν το Μ24 και Μ36 του Έργου αντίστοιχα.

Το Έργο TheARtro, πραγματοποιείται μέσω της Σύμπραξης της Highway Productions, του ΕΚΕΤΑΙΠΤΗΛ, της Comitech και του ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων, με την υποστήριξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία» ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020, στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας με τίτλο «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (Α’ Κύκλος, Παρέμβαση ΙΙ: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς») και με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το προσχέδιο του Παραδοτέου 19 αναρτάται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο του Έργου (Αρχική σελίδα / Το Έργο / Παραδοτέα) και είναι προσβάσιμο στους ενδιαφερόμενους μετά από σχετική αίτηση στον διαχειριστή της σελίδας και αποστολή κωδικού download.

Author: superadmin
Αλλαγή γραμματοσειράς
Αλλαγή αντίθεσης